Kontakt


ART-MED Rehabilitacja


mgr Marta Błaszkiewicz

ul. 11 Listopada 64,  28-300 Jędrzejów

Rejestracja telefoniczna: 602 305 593

 


Jak do nas trafić (patrz mapka i opis poniżej)?

Gabinet zlokalizowany jest w centrum Jędrzejowa, przy ulicy 11-Listopada 64 (okolice Kapliczki). Bezpośrednio przed naszym budynkiem znajduje się parking z którego mogą korzystać nasi Klienci.


Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 jest gwarantem powtarzalności nadzorowanych procesów, a więc zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług medycznych w naszej placówce.

 

 

Informacja dot. Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest Gabinet Rehabilitacyjny ART-MED, ul. 11 Listopada 64, 28-300 Jędrzejów
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pacjent może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: art-med.reh@wp.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjenta na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pacjenta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pacjent ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pacjenta.